Frågor och svar på Must (2023)

1. Hur kontrolleras måsten?

Must är en del av Försvarsmakten och tillhör organisatoriskt Föreningen Högkvarteret, Stockholm. Regeringen kontrollerar militären. Musts kunder är Regeringen/Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarsmakten. Därför rapporterar även chefen för Must direkt till regeringen. En översikt över Must hittar du härforsvarsmakten.se.

Must är den så kallade Defence Intelligence Agency och dess verksamhet regleras generellt av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelser. Dessutom finns det en rad andra lagar och förordningar som är avgörande för verksamheten. Dessa inkluderar följande:
- Förordning (2000:131) om försvarets underrättelseverksamhet
-Förordning (2007:1266) som ger instruktioner till försvarsmakten
- Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och därmed sammanhängande lagar
-Lag (2008:717) om underrättelsesignaler i försvarets underrättelseverksamhet
-Lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i försvarets underrättelseverksamhet och i försvarsmaktens militära säkerhetstjänst

Det bör nämnas i den årliga regeringens skrivelse till försvarsmakten. Detta är ett öppet dokument och finns tillgängligt på Försvarsmaktens webbplats för 2008 och framåt. I brevet anges bland annat fördelningen av Musts-bidrag. För 2012 är det 693 563 000 kr. I statsrådets förordningsskrivelse står det vidare att anslagsposten som hänför sig till pantsättningen kan användas "enligt vad regeringen beslutar i hemligt beslut".

i de väpnade styrkornaårlig rapport, som också finns på webben, visar det ekonomiska resultatet av Must (den så kallade egenkonsumtionen). Du ska även anmäla separat till regeringen (Försvarsdepartementet). Musts största och mest detaljerade årsredovisning är en hemligstämplad handling. Dessutom lämnar Must årligen två oklassificerade rapporter till regeringen, en till Försvarets underrättelsetjänst och en till Militär säkerhetstjänst.

Underrättelseverksamheten i Must styrs av regeringsbeslut och beslut av ÖB/Försvarsmakten. Båda besluten fattas årligen och är hemliga. Den militära säkerhetstjänstens krav och uppgifter fastställs i nämnda författningar och i interna militära resolutioner med fleråriga mål.

Öppna och hemligstämplade dokument om Musts verksamhet kan begäras, följt av en sekretessgranskning av militären och ett erforderligt regeringsbeslut.

2. Vem kontrollerar Must?

Det måste analyseras av Statens försvarsunderrättelseorgan (SIUN) och Riksrevisionen, men i olika aspekter. Om Musts verksamhet faller inom givna ramar styrs också till viss del av regeringen/MoD som är mottagare av Musts årsredovisning och har en löpande verksamhetsdialog med Must.

Du måste också rapportera din verksamhet till högre nivåer inom försvarsmakten, överbefälhavaren och stabschefen. Den administrativa chefen för det centrala kontoret (chefen för det juridiska teamet) verifierar måsten för den administrativa fastigheten. Moderbolagets internrevision granskar Musts ekonomiska situation.

Musts ledare utses av regeringen.

3. Har X arbetat på/för Must?

Underrättelse- och säkerhetstjänster är känsliga och till stor del konfidentiella aktiviteter. Så här måste det vara för att få resultat och anställa personal. Vi har ett ansvar att skydda våra anställda från oönskad uppmärksamhet och onödiga risker, såsom kontaktförsök från utländska underrättelsetjänster och kriminella. Många Must-anställda vill inte och behöver inte framträda offentligt med namn. Därför kommenterar vi inte om den eller den personen (alternativt det eller det företaget) arbetar/arbetade hos oss eller vilken information de har/hade.

Om någon hävdar att Person/Företag X arbetar eller har arbetat för Must ska detta uttalande vara giltigt för honom/henne.

4. Har anställd X rest till land Y?

De väpnade styrkornas, inklusive Musts verksamhet, har, liksom många andra myndigheters arbete, en allt större internationell dimension. Det är inte ovanligt eller anmärkningsvärt att anställda reser utomlands. Vi kommenterar dock inte vad de påstådda Must-anställda gör för tjänsten. Annars riskerar vi att störa den pågående verksamheten och utsätta anställda för risker. Genomförandet av aktiviteterna inom angivna ramar verifieras och är även föremål för dialog med uppdragsgivaren.

5. Vilka är Musts partners?
6. Med vilka främmande länder eller tjänster ska du samarbeta?

Samarbetet inom området för underrättelse- och säkerhetstjänster kommer att fortsätta på nationell och internationell nivå. uppåtgående trend. De stöds av konstitutioner och bygger på våra nationella intressen och politiska beslut. Samarbeten är ofta ett resurseffektivt sätt att nå resultat. Behovet måste också ses i sammanhanget att många säkerhetspolitiska utmaningar är globala/regionala eller i gråzonen mellan militärt och civilt.

Inom underrättelse- och säkerhetstjänstens område pågår nationellt samarbete främst mellan Must, Säpo, Försvarets radioinstitut, FRA, Försvarets materielverk, FMV och Försvarets forskningsinstitut Total, FOI. Tillsammans med Säpo och FRA leder Must en permanent arbetsgrupp kallad Nationellt centrum för terrorhotsbedömning (NCT). Analytiker från alla tre myndigheterna sitter på NCT och analyserar terrorhotet i Sverige och mot svenska intressen. Must kan ge FRA och FMV ytterligare vägledning om försvarsspaning.

Du ska inte kommentera vilka främmande länder/tjänster de arbetar med eller vilka ämnen som diskuteras. Påståendena varken bekräftas eller dementeras av oss. Anledningen till detta är att det internationella samarbetet bygger på förtroende och överenskommen sekretess och att anställda och andra inblandade parter ska beaktas.

I Musts uppdrag ingår också att bidra till utvecklingen av underrättelsesamarbetet inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s krishanteringsförmåga. Detta sker främst genom att svara på förfrågningar om information, kallade RFI, från Unit Intelligence Center (Intcen, tidigare Sitcen) och EU General Staff Intelligence Directorate (EUMS INT DIR) och genom att placera svenska analytiker i dessa enheter.

7. Vad är de svenska försvarsattachéerna och vad gör de?

Inom Försvarsmakten är Must insatschef för försvarsattachén. I slutet av 2011 fanns det 27 försvarsattachéer i 23 länder (fyra i Washington och två i Moskva). De flesta Resident' Adjuncts är också ackrediterade i andra länder. Det finns också kringvandrande försvarsattachéer som besöker sina ansvarsländer några gånger om året eller vid behov.

Förutom försvarsattachéer upprätthåller Försvarsmakten en del bosatta sambandsofficerare i internationella militära team, såsom de i Storbritannien och USA.

Försvarsattachéer arbetar på svenska ambassader. De verkar på grundval av diplomatiska konventioner och regler. Arbetsuppgifterna skiljer sig från land till land. Vissa attachéer behandlar främst Sveriges militära förbindelser med landet i fråga. I andra fall stödjer försvaret extern övervakning av Must. Attachéer har ibland en kombination av dessa två huvudroller.

Attachéer är yrkesofficerare i Försvarsmakten.

8. Vad måste jag göra för att kvalificera mig för X?
9. Varför dömde Muss X?

Ska sammanställa underrättelsebedömningar och rapporter om säkerhetspolitik och militära angelägenheter. Betygen baseras på information som helst erhållits från flera olika typer av källor, både allmänt tillgängliga och sekretessbelagda. En utmaning är att göra uttalanden om utvecklingen av händelser i framtiden, på en grund som ofta inte är helt eller helt tillförlitlig. Det är inte ovanligt att betyg justeras när ny information blir tillgänglig. Vi kommenterar inte vilka bedömningar vi gör i vilka ämnen.

10. Jag vill kontakta någon från Must...
11. Jag måste ge viktig information jag måste...
12. Jag vill intervjua någon från Must om...

Förfrågningar från allmänheten och media riktas till Army Communications Department (info@mil.se, 08-788 88 88), som vidarebefordrar dem till Must, där de sedan lottas ut (levereras) till en anställd.

Lämna ditt namn, kontaktuppgifter och beskriv ditt ämne till den som kommer att få ditt meddelande (samtal/mail/brev). I ditt meddelande ska du helst också ange hur brådskande ärendet är och om du förväntar dig ett svar eller inte.

Indikatorer på intressanta observationer och upplevda missförhållanden i Bundeswehr och i Must är tacksamma för Must.

13. Vad bör du tycka om regering X?

Ska (vanligtvis inom militären) lämna synpunkter på regeringens förslag angående remisser, förfrågningar och liknande önskemål. Det kan till exempel gälla vad vi tycker om försvarsutredningar och internationella insatsers handlingsmöjligheter. Must kommenterar inte fullständiga förslag/brev som regeringen skickar till riksdagen eller publicerar.

14. Vad tycker du om polisutredningen/utredningen i ärende X?

Must kommenterar inte någon förundersökning/utredning. Vi har vidarebefordrat det till polisen/åklagarmyndigheten för klargörande och eventuellt förtydligande.

15. Hur söker jag jobb eller praktik på Must?

Vi hänvisar till Försvarsmaktens hemsida och guide.fria jobb. Vi annonserar ibland lediga jobb i tryckta medier och på jobbanslag på Internet. Som huvudregel tar vi inte emot praktikanter. Skiftarbete mellan Must och andra myndigheter genomförs och uppmuntras.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 12/01/2022

Views: 5927

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.